UBO

Wie is ubo?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, de ‘uiteindelijke belanghebbende’. Dit is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een juridische entiteit. In de situatie waarin er geen natuurlijke personen kwalificeren als UBO of hier twijfel over bestaat, moet er een zogenaamde ‘pseudo’ UBO worden aangemerkt.

De UBO is vaak af te leiden uit uittreksels van de Kamer van Koophandel (KvK), BE; UK; EU; CH; of uit de statuten van de onderneming. Crawlers als CompanyInfo, Drimble en Bedrijvenmonitor kunnen hierbij helpen. Kijk ook in het UBO-register van de KvK.

De natuurlijke personen die hieronder worden genoemd dienen ten minste te worden aangemerkt als UBO. Deze opsomming is niet limitatief. Er zal moeten worden onderzocht of er ook andere personen als UBO moeten worden aangemerkt.

Natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft via:
o direct of indirect houden van meer dan 25 procent van de
aandelen, stemrechten of eigendomsbelang of;
o andere middelen

Hoger leidinggevend personeel (statutair bestuur)
o alleen mogelijk indien er, na uitputting van alle mogelijke
middelen, geen UBO is geïdentificeerd of twijfel bestaat over
de geïdentificeerde UBO en er geen gronden voor verdenking
bestaan.

Natuurlijke personen die een lager percentage aan aandelen, stemrechten of eigendomsbelangin een vennootschap houden, kunnen ook als UBO kunnen worden aangemerkt. Indien deze personen op andere wijze de uiteindelijke zeggenschap in een vennootschap hebben, bijvoorbeeld op basis van contractuele
betrekkingen, kwalificeren zij (eveneens) als UBO.

* m.u.v. beursgenoteerde vennootschappen en hun 100% dochtermaatschappijen. Voor financiele markten zie: Google FinanceFinancial TimesBloomberg.

In de situatie dat sprake is van een STAK kunnen bijvoorbeeld certificaathouders als UBO’s worden aangemerkt van de onderliggende vennootschap. Een certificaathouder heeft een indirect eigendomsbelang. Lees altijd de statuten van de vennootschap en de STAK en stel vast welke (in)directe rechten (stemrechten of eigendomsbelang) voorvloeien uit het houden van aandelen van de vennootschap, en certificaten van de STAK. Houd ook rekening met eventuele prioriteitsaandelen. 

Natuurlijk persoon die bij ontbinding van het kerkgenootschap als
rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap is benoemd;

Natuurlijk persoon die als bestuurder staat vermeld in het eigen statuut of als bestuurder staat genoemd in de documenten van de kerkelijke organisatie
o alleen mogelijk indien er, na uitputting van alle mogelijke
middelen, geen UBO is geïdentificeerd of twijfel bestaat over de
geïdentificeerde UBO en er geen gronden voor verdenking bestaan

* d.w.z. vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij, coöperatie en stichting.

Omdat ten aanzien van deze rechtspersonen geen sprake kan zijn van het
houden van aandelen is voorzien in een aparte definitie van de UBO.
De aparte definitie van UBO voor overige rechtspersonen is van overeenkomstige toepassing op publiekrechtelijke rechtspersonen.

 

Natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft via:
o direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het
eigendomsbelang
o direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van
de stemmen bij besluitvorming bij wijziging van de statuten
o kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap

Hoger leidinggevend personeel (statutair bestuur)
o alleen mogelijk indien er, na uitputting van alle mogelijke middelen,
geen UBO is geïdentificeerd of twijfel bestaat over de
geïdentificeerde UBO en er geen gronden voor verdenking bestaan

Natuurlijk persoon die de uiteindelijk eigenaar is of zeggenschap
heeft via:
o direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het
eigendomsbelang in de personenvennootschap
o direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van
de stemmen bij besluitvorming over de wijziging of uitvoering van
de overeenkomst die aan de personenvennootschap ten grondslag
ligt
o kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap

Hoger leidinggevend personeel (vennoten)
o (alleen mogelijk indien er, na uitputting van alle mogelijke middelen,
geen UBO is geïdentificeerd of twijfel bestaat over de geïdentificeerde
UBO en er geen gronden voor verdenking bestaan) 

UBO-register trusts

Voor trusts moet het volgende worden vastgelegd:

– Doel en aard van de trust of andere juridische constructie
– Het recht waardoor het trust of andere juridische constructie wordt
beheerst

De oprichters, trustees, protectors en begunstigden van een trust dienen in elk geval als UBO van een trust te worden aangemerkt. Het UBO-begrip voor trusts is van overeenkomstige toepassing op andere juridische constructies
vergelijkbaar met een trust.

Begunstigde(n), of voor zover de afzonderlijke personen die de
begunstigden zijn van de trust niet kunnen worden bepaald, de groep
van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of
werkzaam is;

Elke ander natuurlijk persoon die uiteindelijke zeggenschap over de
trust uitoefent.

Ook natuurlijke personen die door direct of indirect eigendom of via andere
middelen zeggenschap over de trust uitoefenen, moeten worden aangemerkt als UBO.

Stel bij buitenlandse rechtspersonen eerst vast om welke rechtsvorm het gaat en of deze rechtsvorm rechtspersoonlijkheid heeft. Het kan ook dat een rechtsvorm vergelijkbaar is met een trust. Raadpleeg de zo nodig de onderstaande bronnen. 

Buitenlandse rechtspersonen – Wikipedia
Handelsregisters EU – e-Justice
Handelsregister VK – Company House
Crawler – Open Corporates
Company Search VS – SEC
Offshore Database – ICIJ
Apostille en legalisatie – Rechtspraak

UBO-register
UBO’s van buitenlandse ondernemingen worden niet in het register opgenomen. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij zullen zich moeten houden aan de regelgeving in het land waar zij zijn opgericht.

Wie vormt het hoger leidinggevend personeel bij identificatie van de (pseudo) UBO?
– Bij rechtspersonen (d.w.z. BV’s, NV’s en overige rechtspersonen): de natuurlijke personen die het statutair bestuur vormen van die juridische entiteit.
– Bij personenvennootschappen: de natuurlijke personen die de vennoten zijn, met uitzondering van een vennoot bij wijze van geldschieting als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel.

De definitie van hoger leidinggevend personeel in de Wwft luidt:
– personen die het dagelijks beleid van een instelling bepalen; of
– personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van een instelling, die een leidinggevende functie vervullen direct onder
het echelon van de dagelijks beleidsbepalers en die verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen wier werkzaamheden
van invloed zijn op de blootstelling van een instelling aan de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme.

Het UBO-register

Update UBO-register n.a.v. uitspraak van HvJEU van 22 novemeber 2022

Op 27 maart 2022 moesten organisaties hun UBO’s hebben geregistreerd in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Dat betekent dat zij dan hun eigenaren of personen met zeggenschap in het UBO-register moeten hebben ingeschreven bij de KvK. Het register moet financieel-economische criminaliteit voorkomen, zoals witwassen, fraude, belastingontduiking en terrorismefinanciering. Lees meer over Wwft-toezicht.

Het UBO-register dient als hulpmiddel voor Wwft-instellingen bij het cliëntenonderzoek, maar belangrijke kanttekening is dat de wet expliciet bepaalt dat zij niet uitsluitend kunnen volstaan met raadpleging van het register. Wwft-instellingen blijven aldus onverminderd verplicht eigen cliëntenonderzoek te doen, en in het kader hiervan de UBO’s vast te stellen.

Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst handhaaft op de juistheid en volledigheid van de registraties. Geen enkele Wwft-toezichthouder of meldplichtige instelling is belast met handhaving. Lees meer over Wwft-toezicht 

Lees meer over compliance en handhaving van het UBO-register op de site van de Rijksoverheid en in de Leidraad Wwft (5.2.8 UBO e.v.)


“Wwft-instellingen en bevoegde autoriteiten zijn verplicht een terugmelding te doen als UBO-gegevens onjuist zijn. Je kunt het volgende melden: ontbrekende UBO’s in het UBO-register; personen die onterecht in het UBO-register staan; of een onjuist belang of omvang van het belang van een UBO.” Terugmelden – KvK 

“Niet op tijd registreren of verkeerde informatie doorgeven is verboden. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst handhaaft op de juistheid en volledigheid van de registraties. Organisaties kunnen dan bijvoorbeeld een geldboete krijgen. In bijzondere situaties kunnen gevallen overgedragen worden aan het Openbaar Ministerie.” info UBO-register – Rijksoverheid

De volgende groepen hebben geen registratieplicht:

beursgenoteerde vennootschappen*;
eenmanszaken; 
publiekrechtelijke rechtspersonen;
verenigingen van eigenaars;
enkele historische rechtspersonen.

*Voor financiele markten zie: Google FinanceFinancial TimesBloomberg.