Toezicht

Toezicht en handhaving

DNB is samen met andere toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de Wwft. De toezichthouders hebben ook handhavingsbevoegdheden. Het ministerie van Financiën heeft een algemene leidraad uitgegeven en de betrokken Wwft-toezichthouders gevraagd ook een specifieke leidraad te ontwikkelen die voor de verschillende instellingen geldt. 

Wwft-toezichthouders hebben op grond van de Wwft de volgende handhavingsmogelijkheden:

– Geven van een aanwijzing;
– Opleggen last onder dwangsom;
– Opleggen bestuurlijke boete;
– Ontzeggen bevoegdheid om beleidsbepalende functies uit te oefenen.

Daarnaast hebben Wwft-toezichthouders ook publicatiemogelijkheden. Lees meer in de Leidraad Hoofdstuk 10: toezicht en handhaving. Zie ook de Wwft publicaties op de site van de Belastingdienst. 

Hieronder zijn de zes Wwft-toezichthouders uitgelicht:

DNB is belast met het toezicht op de naleving van de Wwft op de onderstaande instellingen. DNB heeft toezicht- en handhavingsbevoegdheden. Op de website van de DNB zijn alle registers van de DNB en AFM toegankelijk. 

– Banken;
– Kredietinstellingen;
– Betaaldienstverleners;
– Elektronischgeldinstellingen;
– Wisselinstellingen;
– Levensverzekeraars;
– Betaaldienstagenten;
– Bijkantoren in Nederland van bovengenoemde
instellingen met een zetel in een andere
lidstaat;
– Trustkantoren.

DNB Leidraad Wwft en Sw
Publicaties

AFM houdt toezicht op de financiële markten, op de volgende Wwft-instellingen: 

– Beleggingsondernemingen;
– Beleggingsinstellingen;
– icbe’s;
– Bijkantoren in Nederland van bovengenoemde
instellingen met een zetel in een andere
lidstaat;
– Financiële dienstverleners die bemiddelen in
levensverzekeringen

AFM Leidraad Wwft
Alle registers
Financiële dienstverleners
Vergunningsregisters
Meldingenregisters

Bft is belast met het toezicht op de naleving van de Wwft op de onderstaande instellingen:
– Belastingadviseurs, of daarmee vergelijkbare
activiteiten – specifieke leidraad;
– Accountants of daarmee vergelijkbare
activiteiten – specifieke leidraad;
– Notarissen – specifieke leidraad;
– Aan advocaten of notaris gelijksoortig juridisch
beroep of bedrijf – specifieke leidraad

BFt Leidraad Wwft
Bijlage 1  Subjectieve indicatoren
Bijlage 2 Wwft stappenplan

NOvA is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur.  Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de NOvA. De Deken van de NOvA is belast met het toezicht op de naleving van de Wwft op advocaten. 

 

Leidraad Wwft NOvA
Website – NOvA
Publicaties
Wet- en regelgeving

BTWwft is onderdeel van de Belastingdienst en houdt in het kader van de Wwft toezicht op de volgende beroepsgroepen. Zij hebben ook ieder een eigen leidraad. 

– Degene die een adres of postadres ter
beschikking stellen (niet zijnde een
trustkantoor) – Leidraad Wwft;
– Bemiddelaars bij het tot stand brengen en
sluiten van overeenkomsten inzake onroerende
zaken en rechten waaraan onroerende zaken
zijn onderworpen;
– Bemiddelaars inzake de koop en verkoop van
voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen,
antiquiteiten, edelstenen, edele metalen,
sieraden of juwelen – Leidraad Wwft;
– Kopers en verkopers van goederen voor zover
betaling van deze goederen in contanten
plaatsvindt voor een bedrag van 10.000 euro
of meer – Leidraad Wwft;
– Taxateurs van onroerende zaken en rechten
waaraan onroerende zaken zijn onderworpen
(inclusief makelaars) – Leidraad Wwft;
– Exploitanten van pandhuizen – Leidraad Wwft.

Algemeen – Belastingdienst
Beroepsgroepen – Belastingdienst

De Ksa heeft als toezichthouder op kansspelaanbieders bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tot haar beschikking.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit is eindverantwoordelijk voor alle besluiten. De bestuursleden worden door de minister voor Rechtsbescherming, Justitie en Veiligheid, benoemd en ontslagen, maar zijn onafhankelijk in hun besluitvorming. 

Ksa Leidraad Wwft
Publicaties

overige instanties

Naast de Wwft-toezichthouders zijn er ook andere instanties betrokken bij toezicht en handhaving, deze zijn hieronder uitgelicht. Bureau Economische Handhaving is bijvoorbeeld geen Wwft-toezichthouder maar voert de handhaving uit op de naleving van onder andere invulling van het UBO-register.

BEH is onderdeel van de Belastingdienst en voert de handhaving uit op de naleving van en/of de
opsporing van overtredingen in het kader van onder
andere:
– Verplichting van rechtspersonen om de jaarrekening te
deponeren bij het Handelsregister
– Verbod op het onrechtmatig voeren van de titel van
accountant
– Faillissementsfraude
– Inschrijving van UBO’s in het UBO-register bij de Kamer
van Koophandel

Op 27 maart 2022 moesten organisaties hun UBO’s hebben geregistreerd in het UBO-register van de Kamer van Koophandel.


 Vanaf 2020 is BEH belast met de handhaving van de verplichting tot het opgeven en inschrijven van juiste UBO-informatie van vennootschappen en andere juridische entiteiten. 

BEH handhaaft op basis van de signalen (niet-tijdigheid/niet-juistheid/niet volledigheid), die zij van de Kamer van Koophandel ontvangt. Op aanwijzing van een signaal van de Kamer van Koophandel zal BEH (kunnen) overgaan tot een onderzoek en ter zake van de geconstateerde overtreding een proces-verbaal opmaken (die voor de strafrechtelijke handhaving naar het OM wordt doorgeleid voor de afdoening ervan) of een beschikking voor een boete en/of last onder dwangsom (voor de bestuursrechtelijke handhaving). BEH voert ook de daarbij behorende bezwaar- en beroepsprocedures.

Financiën start handhaving UBO-register – Financieel Dagblad 

UBO-register – Rijksoverheid

Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. 

Witwasindicatoren – AMLC

Om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen dienen Wwft-instellingen ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU. Het gaat daarbij om reeds verrichte transacties en om voorgenomen, maar nog niet verrichte, transacties. Lees meer in de Leidraad Hoofdstuk 6: Meldplicht ongebruikelijke transacties.

Over FIU – FIU Website

rechtspraak.nl is de website van rechtbanken, gerechtshoven en de bijzondere colleges. Met informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak.

Wwft-gerelateerde uitspraken zijn bijvoorbeeld de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak Bitonic tegen DNB omdat Bitonic de Wwft regels te streng vond. En de uitspraak in hoger beroep van Stichting Privacy First tegen de Nederlandse Staat waarin werd gewezen dat de Nederlandse wetgeving aangaande ‘Ultimate Beneficial Owners’ niet buiten werking gesteld hoeft te worden.

Alle registers
Rechters

Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Het aanbieden van cryptodiensten zonder registratie is bijvoorbeeld een strafbaar feit en kwalificeert als een economisch delict op grond van de Wet op de economische delicten. DNB kan daarom aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. De bekendste zaak die het OM heeft behandeld in het kader van de Wwft is de zaak tegen ING. Het strafrechtelijk onderzoek naar ING staat bekend onder de naam “Houston”. Onderzoek Houston – OM

FIOD is de opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst.

De arbeidsinspectie is onderdeel van het Ministerie van SoZaWe en houdt toezicht op vele onderwerpen. De voornaamste zaken zijn arbeidsuitbuiting, mensenhandel, arbeidsomstandigheiden en gevaarlijke stoffen als asbest. 
Uitgevoerde inspecties
Resultaten per regio
Asbestovertredingen

De Autoriteit Consument & Markt is een Nederlandse onafhankelijke publieke toezichthouder belast met het toezicht op de mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht. Publicaties


De AP is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.

Onderzoeken
Register vergunningen
Boetes en sancties
Wob-besluiten
MKB informatie