Tijdlijn

15 februari1 1980

De Sanctiewet 1977 is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen.

16 december 1993

De Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening gaf een wettelijk kader aan de binnen het bankwezen geldende interne instructies inzake de vaststelling van de identiteit van cliënten door bankemployés. [Regeling vervallen per 01-08-2008]

16 december 1993

De Wet melding ongebruikelijke transacties gold in combinatie met de Wet identificatie bij financiële dienstverlening. Sinds 1994 moeten banken en andere financiële instellingen melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties in Zoetermeer. [Regeling vervallen per 01-08-2008]

1 februari 1994

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

Het meldpunt is op 1 januari 2006 gefuseerd met het Bureau ter politiële ondersteuning van de Landelijke Officier van Justitie inzake de Wet MOT tot de Financial Intelligence Unit - Nederland. De FIU-NL is ondergebracht bij het Korps landelijke politiediensten.

15 juli 2008

Per 1 augustus 2008 zijn de Wet MOT en de WIF 1993 onder invloed van de derde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD-3) samengevoegd in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).

30 mei 2018

AMLD-5 is de EU-richtlijn die vierde anti-witwasrichtlijn wijzigt. Sinds dat AMLD-5 is aangenomen in 2018 heeft compliance een hoge prioriteit voor Wwft-instellingen.

4 september 2018

ING heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

21 mei 2020

Per 21 mei 2020 de vijfde Europese richtlijn (AMLD-5) volledig geïmplementeerd, voornamelijk door het wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

21 mei 2021

Met de implementatie AMLD-5 is een hoofdstuk toegevoegd aan de Wwft dat speciaal ziet op aanbieders van cryptodiensten. Aanbieders van cryptodiensten vallen hierdoor niet alleen onder de Wwft als instelling, maar er is ook een registratieplicht die alleen voor hen geldt.

19 april 2021

ABN AMRO heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt ABN AMRO jarenlange en structurele overtreding van de Wwft. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten.

27 maart 2022

Ondernemingen, stichtingen, verenigingen en andere organisaties moesten zich uiterlijk 27 maart 2022 registreren in het UBO-register voor juridische entiteiten. Per 1 november 2022 moeten ook trusts en fondsen voor gemene rekening zich registreren in een apart UBO-register voor trusts.

21 oktober 2022

Dit wetsvoorstel beoogt een wijziging van de Wwft in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie.

Januari 2023

Sinds januari 2023 is de DORA van kracht. DORA is een Europese verordening met als doel dat financiële organisaties hun IT-risico’s beter gaan beheersen en daarmee weerbaarder worden tegen cyberdreigingen. Er is namelijk sprake van een scheefgroei tussen de toenemende IT-dreiging en de ontwikkeling van de weerbaarheid. DORA is een aanvulling op bestaande wetgeving op dit punt, te weten: NIS2 en GDPR.

7 juli 2023

Op 10 januari 2022 was de beëdiging van het kabinet-Rutte IV. Op 7 juli 2023 bood minister-president Rutte aan de Koning het ontslag aan van alle ministers en staatssecretarissen.

30 Juni 2023

MiCAR is gepubliceerd. is het eerste Europese wetgevingspakket voor het reguleren van crypto’s en aan crypto’s gerelateerde diensten. Deze wet- en regelgeving richt zich op zowel uitgevers van crypto-activa, als aanbieders van cryptodiensten en zorgt voor uniforme regels binnen de EU.

6 september 2023

In deze extra procedurevergadering van de commissie Financiën is het westvoorstel Wet plan van aanpak witwassen controversieel verklaard. (beelden: Gerard Stolk (CC BY NC))