Klokkenluiders

Klokkenluiders

Wwft-instellingen hebben de verplichting om over procedures te beschikken die hun werknemers
(of personen in een vergelijkbare positie) in staat stellen om een overtreding van de Wwft door de
Wwft-instelling zelf of door diens medewerkers intern te melden. Deze procedures moeten
voorzien in een onafhankelijke en anonieme wijze voor het doen van dergelijke meldingen. De
Wwft sluit aan bij de bepalingen in de Wet Huis voor klokkenluiders op basis waarvan werkgevers
een procedure moet vaststellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een
misstand binnen zijn organisatie.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.