Derde hoogrisicolanden

Derde hoogrisicolanden

Er dient verscherpt cliëntenonderzoek plaats te vinden indien de cliënt woonachtig of gevestigd
is, dan wel zijn zetel heeft, in een staat die door de Europese Commissie is aangewezen als een
derde hoogrisicolanden. Daarbij gaat het om derde landen die in hun nationale wetgeving ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme strategische tekortkomingen vertonen,
die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financieel stelsel van de Europese Unie. De
maatregelen die in het geval van cliënten in een hoog risico staat moeten worden genomen, zullen
op basis van de concrete omstandigheden van het geval en risicogebaseerd moeten worden
vastgesteld.

De meest actuele lijst van derde hoogrisicolanden die door de Europese Commissie zijn
aangewezen is raadpleegbaar via deze link.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.