Correspondentrelatie

Correspondentrelatie

Wat is een correspondentrelatie?
De correspondent verleent diensten aan de respondent. De correspondent is de uitvoerende instelling, die
tegemoetkomt aan het verzoek van de respondent.
Zo kan een Amerikaanse bank een cliënt hebben die een transactie in dollars wil omzetten naar euro’s. De
Amerikaanse bank (respondent) verzoekt de Nederlandse bank (correspondent) om deze dienst voor haar te
verlenen. Als de Nederlandse bank aan dit verzoek tegemoet wil komen, kan zij met de Amerikaanse bank
een correspondentrelatie aangaan.

De uitvoerende Nederlandse bank of financiële onderneming (correspondent) heeft vaak geen
directe relatie met de cliënt, zodat zij zelf geen cliëntenonderzoek naar deze cliënt kan verrichten.
Het is niet de bedoeling dat de uitvoerende bank of andere financiële onderneming het gevaar loopt
gebruikt te worden voor het witwassen van gelden of het financieren van terrorisme via dit type
transacties of type dienstverlening. Daarom gelden er in dit geval verscherpte maatregelen.

Zo dient de bank of andere financiële onderneming die een correspondentrelatie aangaat of is
aangegaan met een respondentinstelling in een derde land (geen lidstaat), te zorgen dat:
a. zij voldoende informatie over de betrokken respondentinstelling verzamelt om een volledig
beeld te krijgen van de aard van haar bedrijfsactiviteiten, en op basis van openbaar
beschikbare informatie de reputatie van de respondentinstelling en de kwaliteit van het
toezicht dat op de respondentinstelling wordt uitgeoefend beoordeelt;
b. zij de procedures en maatregelen ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme van de betrokken respondentinstelling beoordeelt;
c. indien het een nieuwe correspondentrelatie betreft, de beslissing tot het aangaan van die
relatie wordt genomen of goedgekeurd door het hoger leidinggevend personeel van de
bank of financiële onderneming;
d. de verantwoordelijkheid van de bank of andere financiële onderneming en van de
respondentinstelling wordt vastgelegd;
e. de betrokken respondentinstelling de cliënten die rechtstreeks toegang hebben tot
transitrekeningen heeft geïdentificeerd, hun identiteit heeft geverifieerd en daarnaast
doorlopend toezicht houdt op deze cliënten en dat deze in staat is om haar op verzoek de
relevante cliëntgegevens te verstrekken.

Bovenstaande verscherpte maatregelen gelden in het geval dat een correspondentrelatie met een
bank of andere financiële onderneming buiten de Europese Unie wordt aangegaan. Dat neemt
echter niet weg dat zich ook een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme kan
voordoen in geval van een correspondentrelatie binnen de Europese Unie. Om de risico’s in deze
gevallen voldoende te mitigeren, kan de bank of financiële onderneming eveneens (een deel van)
de bovenstaande verscherpte maatregelen toepassen.

Het aangaan van een correspondentrelatie met een shellbank is verboden.75 Het is niet toegestaan
om correspondentrelaties aan te gaan of voort te zetten met een shellbank of met een bank of
andere financiële onderneming waarvan bekend is dat deze een shellbank toestaat van haar
rekeningen gebruik te maken. Shellbanken brengen vanwege de aard van hun organisatie risico’s
met zich mee: zij bieden dienstverlening aan in een land zonder dat zij daar over een fysieke
vestiging beschikken, dat wil zeggen dat er geen bestuur en management in dat land aanwezig is.
De activiteiten van dergelijke instellingen zijn voor toezichthouders daarom moeilijk te controleren.

(Wwft Algemene Leidraad)


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.