Archive

Het is niet nodig op grond van de Wwft om bij beursgenoteerde vennootschappen en hun100% dochtermaatschappijen, natuurlijke personen als uiteindelijk belanghebbenden aan temerken. Het voorgaande geldt echter alleen in het geval van beursgenoteerde vennootschappenwelke als uitgevende instellingen zijn onderworpen aan de wettelijkeopenbaarmakingsverplichtingen als bedoeld in...

Contant geld.Factsheet cash - AMLCBetalen aan de kassa - DNB Indicatoren voor contant geld p.53 e.v. - AMLC "Indicatoren van witwassen en terrorismefinanciering Handboek voor medewerkers van de Belastingdienst" ...

"Customer Due Diligence", het cliëntenonderzoek. In artikel 3 van de Wwft is vastgelegd wanneer cliëntenonderzoek moet worden uitgevoerd. De intensiteit van het cliëntenonderzoek is risico-gebaseerd en wordt (mede) bepaald door de risico’s die bepaalde typen cliënten, producten, diensten, leveringskanalen, transacties en landen- of gebieden met...

Volgens de Wwft is de cliënt: a) de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie de Wwft- instellingeen zakelijke relatie aangaat of b) de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een transactie doorde Wwft-instelling laat uitvoeren. ...

Wat is een correspondentrelatie?De correspondent verleent diensten aan de respondent. De correspondent is de uitvoerende instelling, dietegemoetkomt aan het verzoek van de respondent.Zo kan een Amerikaanse bank een cliënt hebben die een transactie in dollars wil omzetten naar euro’s. DeAmerikaanse bank (respondent) verzoekt de Nederlandse...

Er dient verscherpt cliëntenonderzoek plaats te vinden indien de cliënt woonachtig of gevestigdis, dan wel zijn zetel heeft, in een staat die door de Europese Commissie is aangewezen als eenderde hoogrisicolanden. Daarbij gaat het om derde landen die in hun nationale wetgeving tervoorkoming van witwassen...

Zie artikelen 1 Wwft:a) Personen die het dagelijks beleid van een instelling bepalen; ofb) Personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van een instelling, die een leidinggevende functievervullen direct onder het echelon van de dagelijks beleidsbepalers en die verantwoordelijk zijn voornatuurlijke personen wier werkzaamheden van invloed zijn op...

Wwft-instellingen hebben de verplichting om over procedures te beschikken die hun werknemers(of personen in een vergelijkbare positie) in staat stellen om een overtreding van de Wwft door deWwft-instelling zelf of door diens medewerkers intern te melden. Deze procedures moetenvoorzien in een onafhankelijke en anonieme wijze...

Non-Fungible Tokens (NFT’s) zijn cryptografisch ondertekende eigendomsbewijzen die worden opgeslagen op een blockchain. Voor meer informatie zie de pdf. van het AMLC. ...

Bij als een cliënt of de UBO als Politicaly Exposed Person (Politiek Prominent Persoon) kwalificeert, heeft dat tot gevolg dat een Wwft-instelling verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen moet verrichten. Dit geldt ook bij familieleden en naaste geassocieerde van PEPs. Zie de lijst van personen die in ieder geval...