Compliance

compliance tijdlijn

15 februari1 1980

De Sanctiewet 1977 is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen.

10 juni 1991

Anti Money Laundering Directive I

Richtlijn 91/308/EEG of AMLD-I, tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld vormt de basis voor anti-witwaswetgeving in de Europe Economische Gemeenschap(- 1993), Europese Gemeenschap (- 2009) en Europese Unie.

16 december 1993

De Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening gaf een wettelijk kader aan de binnen het bankwezen geldende interne instructies inzake de vaststelling van de identiteit van cliënten door bankemployés. [Regeling vervallen per 01-08-2008]

16 december 1993

De Wet melding ongebruikelijke transacties gold in combinatie met de Wet identificatie bij financiële dienstverlening. Sinds 1994 moeten banken en andere financiële instellingen melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties in Zoetermeer. [Regeling vervallen per 01-08-2008]

1 februari 1994

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

Het meldpunt is op 1 januari 2006 gefuseerd met het Bureau ter politiële ondersteuning van de Landelijke Officier van Justitie inzake de Wet MOT tot de Financial Intelligence Unit - Nederland. De FIU-NL is ondergebracht bij het Korps landelijke politiediensten.

15 juli 2008

Per 1 augustus 2008 zijn de Wet MOT en de WIF 1993 onder invloed van de derde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD-3) samengevoegd in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).

20 mei 2015

Anti Money Laundering Directive 4

In deze wijziging van de richtlijn ligt de focus op het harmoniseren van het AML-beleid van de Europese Unie met de richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF).

30 mei 2018

AMLD-5 is de EU-richtlijn die vierde anti-witwasrichtlijn wijzigt. Sinds dat AMLD-5 is aangenomen in 2018 heeft compliance een hoge prioriteit voor Wwft-instellingen.

4 september 2018

ING heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

21 mei 2020

Per 21 mei 2020 is AMLD-5 volledig geïmplementeerd, voornamelijk door het wijzigingen van de (Wwft). De Wwft wordt ingevuld door Uitvoeringsregeling Wwft, de Algemene Leidraad en andere publicaties.

21 mei 2021

Met de implementatie AMLD-5 is een hoofdstuk toegevoegd aan de Wwft dat speciaal ziet op aanbieders van cryptodiensten. Aanbieders van cryptodiensten vallen hierdoor niet alleen onder de Wwft als instelling, maar er is ook een registratieplicht die alleen voor hen geldt.

19 april 2021

ABN AMRO heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt ABN AMRO jarenlange en structurele overtreding van de Wwft. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten.

27 maart 2022

Ondernemingen, stichtingen, verenigingen en andere organisaties moesten zich uiterlijk 27 maart 2022 registreren in het UBO-register voor juridische entiteiten. Per 1 november 2022 moeten ook trusts en fondsen voor gemene rekening zich registreren in een apart UBO-register voor trusts.

22 nevember 2022

Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gewezen dat de voorgeschreven publieke toegankelijkheid tot de informatie in het UBO-register ongeldig is.

16 februari 2023

Wetsvoorstel wijziging van de Wwft in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie.

18 februari 2023

De Wet bescherming klokkenluiders is op in werking getreden. Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter zal beschermen. Daarom is ook de Nederlandse Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de ‘Wet bescherming klokkenluiders’.