COMPLIANCE CONDO

THUIS IN COMPLIANCE

Compliance in een notendop

Complaince Condo richt zich op de naleving van anti-witwaswetgeving. In Nederland zijn de belangrijkste wetten op dat gebied de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977. KYC, staat voor know your customer, hiermee wordt het proces van identificatie en verificatie van de cliënt bedoeld. CDD staat voor customer due diligence, het cliëntenonderzoek. De intensiteit van dit onderzoek is afhankelijk van de risico’s die bepaalde type cliënten, producten, diensten, transacties en landen met zich meebrengen. Een instelling moet de risico’s in kaart brengen en mitigeren om compliant te zijn. Als de risico’s onacceptabel zijn wordt er afscheid genomen van een cliënt. Als er een ongebruikelijke transactie wordt gedaan of is voorgenomen moet deze worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De toezichthouder kan handhaven als een instelling niet compliant is, bijvoorbeeld door het opleggen van een boete. Compliance is continu in beweging, bekijk de tijdlijn voor historische gebeurtenissen en actuele ontwikkelingen. 

Links & Tools

Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) – Rijksoverheid
Publicaties Wwft (Leidraden, risicomatrixen en wet- en regelgeving) – Belastingdienst
Handboek Witwasindicatoren – AMLC
Lees meer over de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme op rijksoverheid.nl.

Wet Plan van Aanpak Witwassen (Wetsvoorstel tot wijziging Wwft)

Toezicht

AFM houdt toezicht op de financiële markten, op de volgende Wwft-instellingen: 

– Beleggingsondernemingen;
– Beleggingsinstellingen;
– icbe’s;
– Bijkantoren in Nederland van bovengenoemde
instellingen met een zetel in een andere
lidstaat;
– Financiële dienstverleners die bemiddelen in
levensverzekeringen

AFM Leidraad Wwft
Alle registers
Financiële dienstverleners
Vergunningsregisters
Meldingenregisters

Bft is belast met het toezicht op de naleving van de Wwft op de onderstaande instellingen:
– Belastingadviseurs, of daarmee vergelijkbare
activiteiten – specifieke leidraad;
– Accountants of daarmee vergelijkbare
activiteiten – specifieke leidraad;
– Notarissen – specifieke leidraad;
– Aan advocaten of notaris gelijksoortig juridisch
beroep of bedrijf – specifieke leidraad

BFt Leidraad Wwft
Bijlage 1  Subjectieve indicatoren
Bijlage 2 Wwft stappenplan

NOvA is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur.  Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de NOvA. De Deken van de NOvA is belast met het toezicht op de naleving van de Wwft op advocaten. 

 

Leidraad Wwft NOvA
Website – NOvA
Publicaties
Wet- en regelgeving

BTWwft is onderdeel van de Belastingdienst en houdt in het kader van de Wwft toezicht op de volgende beroepsgroepen. Zij hebben ook ieder een eigen leidraad. 

– Degene die een adres of postadres ter
beschikking stellen (niet zijnde een
trustkantoor) – Leidraad Wwft;
– Bemiddelaars bij het tot stand brengen en
sluiten van overeenkomsten inzake onroerende
zaken en rechten waaraan onroerende zaken
zijn onderworpen;
– Bemiddelaars inzake de koop en verkoop van
voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen,
antiquiteiten, edelstenen, edele metalen,
sieraden of juwelen – Leidraad Wwft;
– Kopers en verkopers van goederen voor zover
betaling van deze goederen in contanten
plaatsvindt voor een bedrag van 10.000 euro
of meer – Leidraad Wwft;
– Taxateurs van onroerende zaken en rechten
waaraan onroerende zaken zijn onderworpen
(inclusief makelaars) – Leidraad Wwft;
– Exploitanten van pandhuizen – Leidraad Wwft.

Algemeen – Belastingdienst
Beroepsgroepen – Belastingdienst

De Ksa heeft als toezichthouder op kansspelaanbieders bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tot haar beschikking.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit is eindverantwoordelijk voor alle besluiten. De bestuursleden worden door de minister voor Rechtsbescherming, Justitie en Veiligheid, benoemd en ontslagen, maar zijn onafhankelijk in hun besluitvorming. 

Ksa Leidraad Wwft
Publicaties

PEP – Compliance Condo PEP-pagina
Nevenfuncties (via het profiel van de bewindspersoon) – bewindspersonen
Nevenfuncties, geschenken, reizen) – eerstekamer.nl
Nevenfuncties, geschenken, reizen) – tweedekamer.nl
Nevenfuncties – rechterspraak.nl
Integriteit en gedragscode – tweedekamer.nl 

OpenSanctions – PEP’s en sancties
RocketReach –  LinkedIn crawler 

* voor handelsregisters en andere bronnen die kunnen helpen bij het bepalen van de UBO zie: Financieel

Registratie UBO-registers – Rijksoverheid
UBO-register (juridische entiteiten) – Kamer van Koophandel
UBO-register (trusts) – Ministerie van Financien 
Leidraad Wwft (5.2.8 UBO e.v.)

Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst handhaaft op de juistheid en volledigheid van de registraties. Geen enkele Wwft-toezichthouder of meldplichtige instelling is belast met handhaving.

ICIJ – Offshore Database 
OCCRP – The global archive of research material for investigative reporting 
OCCRP – Laundromats  

PEP

justis.nl – info over wapenvergunning en  WWM
justis.nl – verboden wapens
justis.nl – documenten
SAS – identificeer wapens
Weaponslaw.org – Wapen database

SAS – data
SIPRI – data

 

WOZ-waardeloket – WOZ-waarde wonigen
Drimble op adres – info en statistieken
Kadaster 

 

Betalen aan de kassa – DNB
Factsheet cash – AMLC
Indicatoren voor contant geld p.53 e.v. – AMLC “Indicatoren van witwassen en terrorismefinanciering Handboek voor medewerkers van de Belastingdienst”

justis.nl – info over wapenvergunning en  WWM
justis.nl – verboden wapens
justis.nl – documenten
SAS – identificeer wapens
SAS – data
SIPRI – data

 

De arbeidsinspectie is onderdeel van het Ministerie van SoZaWe en houdt toezicht op vele onderwerpen. De voornaamste zaken zijn arbeidsuitbuiting, mensenhandel, arbeidsomstandigheiden en gevaarlijke stoffen als asbest. 
Uitgevoerde inspecties
Resultaten per regio
Asbestovertredingen

Nederland

Financieel

Gratis betaalrekeningen
OpenBank
N26

IBAN
IBAN.com – Bereken of controleer een IBAN
IBAN checker – wise.com Bereken of controleer een IBAN
NummerIBAN –  Idem in het Nederland; BIC, Banken. 
IBAN Wiki – Wikipedia over internationale bankrekeningnummers
IBAN discriminatie –  DNB

ISO-codes landen – Wiki

Valuta
ISO-codes – EU 

Algemeen

Kaarten en infrastructuur

Google Maps 
OpenStreetMap Open Source Map
WikiMapia – Open Source Map
Sentinel Hub Satelliet beelden
Strava Global Heatmap
CIA kaarten
Snapchat – Kaart met actuele posts

CBSinuwbuurt – Info over gebiedsindelingen CBS
RegioAtlas – Stel zelf kaarten samen om te vergelijken of analyseren 
Kazernes in Nederland via OpenStreetMap – Min van Defensie  
Maritieme zones en zeegrenzen – Min van Defensie 
Aeronautische informatie – LVNL
Weer nu en weersverwachting – KNMI
Weerstations in Nederland en wereldwijd – KNMI
Rivieren – Rijkswaterstaat

Reisinformatie –  NS
Verkeersinformatie – RWS
Luchtruim live – Flightradar
Fietsroutes – ANWB
Openbaar vervoer – Wiki
Kenteken check – RDW
Vessel Finder – VesselFinder

Taal en letteren

Thesaurus – Synonyms
Acronymfinder – abbreviations and acronyms
Worldmap – Languages by country/region
Reverse dictionary – One Look
Ad words – Google
Trends – Google
Morse code 

Afbeeldingen

Cyber

Anonimity check – 2IP
WebRTC check – BrowserLeaks
DNS data – 2IP (by domain)
DNS check – DNS Leak
Browser analysis – Coveryourtracks
Browser updates – 2IP 

Website analysis – 2IP (full analysis by domain)
Website information – 2IP (general info, who is)
Hosting check – 2IP (by domain)
Hosting check – WhoIs (by domain or IP)
CMS check – 2IP (content managing system)
Location check – 2IP (by IP)
DNS data – 2IP (by domain)
Websites on IP – 2IP 
Virus scan – 2IP (by domain)
Server respons – 2IP (by host to check errors)
Domain age – 2IP 
Ping – 2IP
Grabber – IP logger

 

Github 
OverAPI – Cheatsheets for programming
Cheatography – Cheatsheets for everything
Builtwith – Find out what websites are built with
Alternativeto – Free alternatives to populair software
HTTrack – Download/clone websites entirely (desktop app)
Clone Wars – clone websites entirely 
NevonProjects – Projects
Exercism – Programming training

Google

  • Intitle: identifies any mention of search text in the web page title
  • Allintitle: only identifies pages with all of the search text in the web page title
  • Inurl: identifies any mention of search text in the web page URL
  • Intext: only identifies pages with all of the search text in the web page URL
  • Site: limits results to the specified file type
  • Filetype: limits results to only the specified file type
  • Cache: shows the most recent cache of a site specified
  • Around (X): searches for two different words within X words of one another

Google dork database – GHDB

White hat and Social Engineering

owasp.org/ – Explore the world
of cyber security

Sherlock – Username crawler
Rocketreach – LinkedIn crawler
Lumen Database – 
Spokeo – Search engine for people and handles 
PixWox – Instagram downloader
KickResume – CVs

temp-mail.org – temp mailaddress 
10minutemail.com – temp mailaddress
Rytr – Email AI writer 
Duck mail – Mail protection 

Phoneinfoga – phonenumer details 
ifaketextmessages.com – sms

*#06# – EID, EMEI, EMEI2 check
*#21# – tracking info
*#61# – call forwarding settings
*#62# – call redirection settings
*#67# – call unanswered settings

FakeYou – Fake spoken voices 
IFttt – Program socials
netplwiz – see admins

AI

CaktusAI – create text 
Quillbot –  paraphrase text in different styles
Rytr – create emails
AI detector – detect plagiarism

DALL·E – create images and art from a text by OpenAI
Midjourney – create images and art from a text by Midjourney via (Discord)

AIVA – compose music
WellSaidLabs – generate voice overs|
FakeYou – generate voice overs 
Premiere Pro – generate subtitles

IFTTT – socials and apps
Zapier – workfow
ManyChat – marketing chatbot
Business Whatsapp – chat application with API